Студија за мутација на BFRA генот – BRAF е серин / треонин киназа што функционира на патот Ras-Raf-MEK-MEPK. Овој пат нормално ја регулира пролиферацијата на клетките и опстанокот под контрола на факторите на раст и хормоните. Мутации во BRAF генот се поврзани со развојот на карцином. Најчестата промена во генот BRAF е V600E. Тестот за мутација на BRAF генот е позитивен (т.е. постои мутација) ако V600E се наоѓа во BRAF генот.

Тестирањето на мутации на BRAF генот се јавува како важна алатка за дијагностицирање, предвидување и лекување на пациенти како одговор на целна терапија за повеќе видови на рак.

Некои наследни BRAF мутации предизвикуваат вродени дефекти.

Идентификацијата на BRAF мутациите кај различни типови на тумори, како и објаснувањето на нивната улога како мутации на генот, резултира со развој на различни инхибитори на RAF кои се конкурентни на ATP.

Tags:
No Comments

Post A Comment

Pin It on Pinterest

Shares
Share This