Конкокална микроскопија е ласерска скенирачка микроскопија (CLSM). Технологија на оптичка рендерирање за зголемување на оптичката резолуција и микрографскиот контраст со користење на просторни обектив за блокирање на фокусното светло во формирањето на сликата. Снимањето на повеќе дводимензионални слики од различни длабочини во примерокот овозможува реконструкција на три-димензионални структури (процес познат како оптички дел) во рамките на еден објект.

Светлината минува низ примерокот под конвенционален микроскоп до оној степен до кој може да навлезе во примерокот, додека конфокалниот микроскоп се фокусира само на помал сноп на светлина, на тесно ниво на длабочина во исто време. CLSM постигнува контролирана и многу ограничена длабочина на фокусирање.

Tags:
No Comments

Post A Comment

Pin It on Pinterest

Shares
Share This