Анализа на циркулирачки туморски клетки (CTC – circulating tumor cells)

Циркулирачките туморски клетки (CTCs) придонесуваат за формирање на метастази и на тој начин се предмет на детално истражување и континуиран интерес во биотехнологијата и фармацевтските компании. Последниот технолошки напредок доведе до значително подобрување на методите за откривање, броење, проширување и култивирање на анализата. И покрај фактот дека поминаа речиси 150 години од првото откривање и опис на циркулирачките туморски клетки, во човечката крв и огромниот технолошки напредок, кој се случил во оваа област, особено во текот на последната деценија, се одобрени неколку методи за откривање на CTC за рутински клинички истражувања. Ова се одразува значителните методолошки проблеми поврзани со природата на овие клетки, нивната хетерогеност и разновидниот метастатски потенцијал.

Tags:
No Comments

Post A Comment

Pin It on Pinterest

Shares
Share This